سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تبریز 
رئیس دانشکده الهیات و علوم اسلامی 
1389/08/17 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تبریز 
مدیر گروه معارف اسلامی 
1388/03/24 
ادامه دارد 
دانشکده الهیات ساختمان یازده 
همکاری 
دانشگاه تبریز 
دبیرهم اندیشی اساتید 
1386/07/01 
1388/03/31 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
1382/07/01 
ادامه دارد 
مبانی نظری اسلام 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
1382/07/01 
ادامه دارد 
تاریخی تحلیلی صدر اسلام 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
مبانی فلسفی علم کلام 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
کلام معتزله اشاعره و امامیه