شر و چگونگی دخول آن در قضای الهی از دیدگاه شهید مطهری
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : مهناز خدایی